ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Συνοπτικά επί της πολιτικής μας

H εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας με έδρα στην Αθήνα (οδός Χρήστου Λαδά 5-7, Τ.Κ. 10561), (εφεξής η «Εταιρεία»), καθώς και ηλεκτρονική σελίδα (https://www.group1.gr/) μέσω της οποίας προβάλλει τις υπηρεσίες που παρέχει και διατηρεί φόρμα επικοινωνίας (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές με την Εταιρεία και αφορά στην Επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), τη σχετική ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικό Δεδομένο συνιστά κάθε πληροφορία βάσει της οποίας μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου (όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας κλπ) (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται (ήτοι συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) μη ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που οικειοθελώς έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε, αποκλειστικά για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών που παρέχει και για σκοπούς προώθησης των (νέων) υπηρεσιών που παρέχει. Για τη συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σε τρίτους. Έχετε κάθε στιγμή το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, να επικαιροποίησετε ή/και να διορθώσετε αυτά, να αιτηθείτε τη διαγραφή τους (μέρος αυτών ή στο σύνολό τους), να δηλώσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας εν γένει ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης, καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με σχετική δήλωσή σας προς την Εταιρεία.

Για οιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία (ήτοι, τη χρήση, συλλογή, διαβίβαση και αποθήκευση – εφεξής συνολικά η «Επεξεργασία») των Προσωπικών σας Δεδομένων και συνδέεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας») της Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο τηλέφωνο +30 210.3211892  και να απευθύνετε σχετική επιστολή στην άνω διεύθυνση του καταστήματός μας ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση GROUP1SEC@GMAIL.COM

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Προστασίας περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε ή/και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.

2. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την Εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της Εταιρείας, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η Εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων στις οποίες η εταιρεία έχει επιλέξει να μην προβαίνει.

3. Εταιρικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της και συνεργάτες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών της Εταιρείας διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται, προκειμένου να λειτουργεί και να διεξάγει τις δραστηριότητές της. Σε αυτά τα πρόσωπα μπορεί να περιλαμβάνονται το ευρύ κοινό, παλαιοί, τωρινοί ή μέλλοντες εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και άτομα που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Ο χειρισμός και η αντιμετώπιση των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται καταλλήλως και νομίμως, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται, είτε είναι σε έντυπη μορφή, σε εγγραφές υπολογιστή είτε καταγράφονται με άλλα μέσα.

Αποτελεί ευθύνη κάθε Στελέχους της Εταιρείας να τηρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας στον τομέα των λειτουργικών ή επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του, να δίδει το παράδειγμα και να παρέχει οδηγίες στους Χρήστες Δεδομένων του τομέα του. Όλοι οι Χρήστες Δεδομένων έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται από την παρούσα Πολιτική, και αναμένεται να δύνανται να αναγνωρίσουν εάν συλλέγουν, επεξεργάζονται, κοινοποιούν ή χρησιμοποιούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Χρήστες δεδομένων πρέπει να γνωρίζουν τις γενικές προϋποθέσεις και αρχές τηρήσεως του απορρήτου οι οποίες διέπουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, και να γνωρίζουν πότε πρέπει να προωθούν τα ζητήματα στον Υπεύθυνο Προστασίας Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ως προς την Πολιτική Προστασίας μας

Ι. Χορήγηση και Ανάκληση της Συγκατάθεσής σας: Για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, παρακαλούμε να μην παρέχετε έγκριση για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με σχετική σας δήλωση προς την Εταιρεία είτε με (α) σχετική επιστολή στη διεύθυνση του καταστήματός μας επί της οδού Χρήστου Λαδά 5-7, Τ.Κ. 10561 είτε (β) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση GROUP1SEC@GMAIL.COM

ΙΙ. Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται, (συλλέγει, διαβιβάζει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει οικειοθελώς στην Εταιρεία όταν η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας σε εσάς, όταν απευθύνεστε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.group1.gr) ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (“e-mail”), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα ακόλουθα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Ø  Δεδομένα Ταυτοποίησης Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου
Ø  Δεδομένα Επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
Ø  Δεδομένα Συναλλαγών ΑΦΜ, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
Ø  Δεδομένα Συμβατικής Σχέσης Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης
Ø  Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς Πληροφορίες που αφορούν ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, έρευνες,

Η Εταιρεία δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων των Πελατών της, όπως ενδεικτικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές  πεποιθήσεις, καθώς και γενετικά δεδομένα, ή δεδομένα υγείας και δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην Εταιρεία, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Επίσης η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, εάν δε πρόκειται να προβεί σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκου για κάποιον ειδικό σκοπό (π.χ. τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων της και των μελών των οικογενειών τους), δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας, σε βιντεσκόπηση, φωτογράφηση ή ηχογράφηση δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων κατόπιν έγγραφης ανάθεσης έργου φύλαξης από τον αρμόδιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων αφενός διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και την παρούσα Πολιτική Προστασίας και αφετέρου τελεί υπ’ ευθύνη του αντίστοιχου κυρίου επεξεργασίας υπό την ιδιότητα του αναθέτοντος το έργο σε μας.

IΙΙ. Σκοπός χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

Ø  Παροχή υπηρεσιών/εκτέλεση σύμβασης: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης και για την εκτέλεση Συμβάσεων που έχει συνάψει μαζί σας (πχ συμβάσεις με Πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ.)

Ø   Συναλλαγές: Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές κ.λπ.

Ø  Προώθηση/Ενημέρωση: την προώθηση και ενημέρωσή σας σχετικά με (νέες) υπηρεσίες και προσφορές που παρέχονται από την Εταιρεία, ιδίως μέσω του Ιστότοπου αυτής, ή της φυσικής αποστολής προς εσάς από την Εταιρεία ειδικών ενημερωτικών εντύπων ή/και φυλλαδίων ή της αποστολής στο e-mail σας των εν λόγω προωθητικών ενεργειών.

Ø  Νόμιμη χρήση: Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

ΙV. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων: Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας και εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των σκοπών της χρήσης, συλλογής, αποθήκευσής τους, όπως αυτή γνωστοποιείται δια του παρόντος.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό), εκτός εάν αυτό απαιτείται  από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή από τις Δικαστικές Αρχές.

V. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, μεταβολή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή από παράνομη επεξεργασία και χρήση. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
VI. Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
VII. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ανά διαστήματα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, πάντοτε στο πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα καταγράφει την ημερομηνία της σχετικής τροποποίησης στην παρούσα. Εάν πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπό της και να σας ενημερώσει σχετικά αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
VIII. Χρήση Internet/ Ιστοσελίδας: Εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας (https://www.group1.gr) δεν φυλάσσει καμίας μορφής δεδομένα των επισκεπτών του. Επίσης, η πολιτική επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας δεν περιλαμβάνει cookies (πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται συνήθως στον φυλλομετρητή του/της επισκέπτη-πτριας κατά την πλοήγησή του/της σε ένα δικτυακό τόπο, με σκοπό να σημειώνουν την προηγούμενη δραστηριότητά του/της).

Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό επικοινωνίας.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται παραπάνω.

ΙΧ. Λήψη βιογραφικού Σημειώματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων και Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων:

Τα δεδομένα από το Βιογραφικό Σημείωμα, Αίτηση Πρόσληψης και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα τα συλλέγει η Εταιρεία απευθείας και μόνον από τον/την ενδιαφερόμενο/η προς σύναψη συνεργασίας, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του/της για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Επιπροσθέτως, να σημειωθεί ότι με την (οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό) κατάθεση/αποστολή των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται στο παραπάνω Βιογραφικό Σημείωμα και στα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, ο/η ενδιαφερόμενος/η συναινεί στη συλλογή, στην αποθήκευση, στη χρήση, στην επεξεργασία και στη διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται στην παρούσα ενημέρωση. Για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της ενδιαφερόμενου/ης εκ του υποβαλλόμενου Βιογραφικού Σημειώματος και της Αίτησης Πρόσληψης η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέτρα.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκ του Βιογραφικού Σημειώματος και της Αίτησης Πρόσληψης έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, στο πλαίσιο αποστολής ή κατάθεσης του Βιογραφικού Σημειώματος και της Αίτησης Πρόσληψης, σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, ο έλεγχος των προσόντων του/της πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση συνεργασίας με την Εταιρεία, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η απέστειλε ή κατέθεσε το σημείωμα αυτό και δεν προσελήφθη θα καταστρέφονται/διαγράφονται/ανωνυμοποιούνται με ασφαλή τρόπο και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι  (6) μηνών από την κάλυψη της θέσης, εκτός εάν η Εταιρεία νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, έχετε:

Ø  Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν.

Ø  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.

Ø  Δικαίωμα διαγραφής  οιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Ø  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Ø  Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr). 

Ø  Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ø  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (χωρίς αναδρομική ισχύ).

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Χρήστου Λαδά 5-7 Αθήνα, ΤΚ 10561) είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (GROUP1SEC@GMAIL.COM) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης/ ανάκλησης συγκατάθεσης», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει το σχετικό αίτημά σας, εάν η άρνηση επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

ΧΙ. Επικοινωνία Η Εταιρεία σας γνωστοποιεί ότι ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζει την Τριανταφυλλιά Κιουρκτσίδου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας t.kiourktsidou@gmail.com

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο τομέα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή. Διεύθυνση επικοινωνίας: Χρήστου Λαδά 5-7, Αθήνα, ΤΚ 10561